ACT- Acceptance and commitment therapy behandling

ACT-behandling:
Acceptance and commitment therapy, ACT är en behandlingsmetod från den s k ”tredje generationens beteendeterapi” som har fått allt större genomslagskraft i Sverige under 2000-talet. Inom ACT utgår man från att lidande är en naturlig psykologisk process.  Det är försöken att kontrollera eller bli av med negativa känsloupplevelser som ökar lidandet och som till slut kan leda till psykisk ohälsa. Man betonar ett mer accepterande förhållningssätt till känslomässig upplevelse av lidande. Det är inte specifika händelser av till exempel trauma eller livshotande sjukdomar som skall acceptans utan acceptans tillämpas på de känslomässiga reaktionerna. Man anser att människans lidande skapas och vidmakthålls genom språket, tänkandet, kognitiv inflexibilitet och kan leda till en avsmalnad beteenderepertoar. I denna process uppstår ofta även förlust av kontakt med nuet, då man istället är upptagen av att försöka undkomma lidandet och detta leder ofta till att man allt mindre lever i enlighet med vad man finner som allra viktigast i livet.

I en ACT behandling är det övergripande målet att öka kognitiv flexibilitet. För att uppnå detta arbetar man med olika komponenter, bl a stävar man efter att träna sig i att observera tänkandet på ett icke-värderande sätt, att träna sig i att se sig själv som en observatör i relation till det man upplever, att öka kontakten med nuet genom medveten närvaro, tydliggöra individuella värderingar, sätta upp konkreta mål för värderad riktning och åstadkomma beteendeförändring i värderad riktning, öka förmågan till acceptans av tankar och känslomässiga upplevelser.