Stress- och utmattningstillstånd

De faktorer och händelser som utlöser stress kallas för stressorer. Stress är en normal biologisk och psykologisk reaktion på sådana yttre påfrestningar och något vi alla upplever till och från i livet. Stress kan dock leda till sjukdom, såväl psykisk som kroppslig. Symtom på stress kan delas in i fyra olika kategorier; känslomässiga, kognitiva, kroppsliga och beteendemässiga. De känslomässiga inbegriper oro, ångest, irritabilitet, nedstämdhet och de kognitiva inbegriper glömska, koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, känsla av att vara tom i huvudet eller trög i tanken. De kroppsliga inbegriper hjärtklappning, yrsel, overklighetskänslor, andningssvårigheter, värk i nacke och axlar, huvudvärk, magproblem, infektionskänslighet, sömnsvårigheter och trötthet. De beteendemässiga inbegriper ältande, isolering, passivitet, att lätt hamna i konflikt och att göra saker snabbt.

KBT behandling vid stresstillstånd inleds med kartläggning av stressorer och målformulering för beteendeförändring, och behandlingen fokuseras sedan på träning i att skapa utrymme för vila och återhämtning, att arbeta med eventuella sömnsvårigheter, kommunikationsträning och att träna sig i att hantera stressande tankar.