Posttraumatiskt stresstillstånd, PTSD

Posttraumatiskt stresstillstånd kan utvecklas efter att man har varit med om en traumatisk livshändelse och kännetecknas av återupplevande av den traumatiska händelsen genom  s k flashbacks (livfullt återupplevande) och/eller mardrömmar. Vidare förekommer ökad irritabilitet, en känsla av att vara på helspänn, ökad vaksamhet, lättskrämdhet, ångestattacker och undvikande av situationer som kan associeras till den traumatiska händelsen. Posttraumatiskt stresstillstånd förekommer hos 8 % av befolkningen.

KBT-behandling av PTSD, så kallad prolonged exposure, PE, har i flera studier visat goda resultat. Behandlingen innebär att man arbetar med ångesthantering och/eller avslappningstekniker och att man under kontrollerade former exponerar sig för traumarelaterade stimuli (minnen, platser och situationer). Exponeringen sker gradvis. Man arbetar också med att modifiera negativa tankar och feltolkningar om överskattning av hot som kan uppstå som en följd av den traumatiska upplevelsen.