Paniksyndrom

Paniksyndrom kännetecknas av plötsliga och oförutsedda panikattacker med stark ångest, med fysiologiska reaktioner så som; svettning, hjärtklappning, tryck över bröstet, yrsel, illamående eller overklighetskänslor. Panikattackerna leder till en ökad rädsla för återkommande attacker och undvikande av olika situationer på grund av denna rädsla. Paniksyndrom förekommer hos 1.5 – 3.5 % i befolkningen.

KBT-behandling vid paniksyndrom har visat god effekt i forskning. Behandlingen innebär att man tränar sig i att förstå den onda cirkeln som skapas av fysiologiska reaktioner, katastroftankar om allvarlig fara, nya attacker och undvikande beteenden och säkerhetsbeteenden, som tillsammans bidrar till att vidmakthålla rädslan. Praktiskt innebär behandlingen att man under kontrollerade former exponerar sig för olika fysiologiska reaktioner och olika ångestskapande, men ofarliga situationer. Ibland kan behandlingen också innefatta att man lär sig en speciell avslappningsteknik.